Permisjonsreglement

Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og annen ikke opplæringsrettet aktivitet. De 190 dagene skal sees som minste forsvarlige opplæringsomfang.

Oslostandarden er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Oslostandarden skal brukes av alle grunnskoler i Oslo kommune. Det er rektor som behandler permisjonssøknadene. Kontaktlærer kan innvilge permisjon til lege- og tannlegebesøk.

Les hele permisjonsreglementet.


Alle permisjonssøknader sendes elektronisk til skolens postmottak:
nordstrand@ude.oslo.kommune.no