Hovedseksjon

Strategisk plan

Nordstrand barneskole lærer for livet!
Skolens fane bærer ambisjonen om at ansatte og elever skal "lære å lære" i kjente og ukjent sammenhenger. Å lære for livet handler om evnen til å samarbeide, utforske, problemløse og skape nye løsninger. Å lære for livet handler også om å takle motgang og søke etter medgang. Skoleåret 2023-2024 vil Nordstrand skole arbeide videre med inkluderende praksis i lys av den nye læreplanen og med fellesskapsperspektivet på sosial og faglig læring. Målet er å i enda større grad bruke elevstemmen og søke relevans i arbeidet med utvikling av elevenes kompetanse.

Vi bryr oss, har klare forventninger og tror styrken ligger i et fellesskap der alle opplever faglig og sosial tilhørighet. Vi vil at alle elever skal føle seg betydningsfulle i sin klasse og trives på skolen, og forberedes på å kunne tilegne seg læring selv.


Inkluderende praksis, elevmedvirkning og fellesskapende didaktikk er overskriftene. Skolens ansatte skal jobbe sammen om å oppnå kvalitet og utvikling på disse områdene. Løsningene finnes i et tettere og enda mer dynamisk profesjonsfellesskap

Når man setter fellesskapende sammen med didaktikk-begrepet, rettes fokuset mot hvordan undervisningens mål, metoder og innhold kan samle elevene om det faglige som «et felles tredje». I en fellesskapende didaktikk ønsker man at det faglige skal være det elevene i en klasse er felles om, og at undervisningen er det felles meningsfulle omdreiningspunktet.

Resultatene viser at det er gjennomgående et høyt faglig nivå blant elevene på Nordstrand skole. Vi har som mål at alle skal nå sitt potensiale. Det forutsetter at vi er gode til å tilpasse opplæringen ut fra den
enkeltes behov og sørger for at elevene får medvirke og er aktive i egen læring. Hver dag skal elevene på Nordstrand få muligheten for å samarbeide med en eller flere om læring.

Nova (byomfattende spesialavdeling for elever med autismespekterforstyrrelser) og Vega/Gaia (mottaksklasser for nyankomne elever) er avdelinger på Nordstrand skole som på hver sin måte bidrar
til et rausere og mer mangfoldig fellesskap for alle. Skolens personale er flinke til å inkludere både inn i normalskolen og inn i avdelingene.

Vi vil utvikle vår egen profesjonelle kompetanse, slik at vi samlet sett kan gi et enda bedre tilrettelagt tilbud til elevene våre. Det innebærer at skolen vil prioritere å videreutvikle profesjonsfellesskapet vårt
innen områder av betydning for læring og trivsel. Sammen ønsker vi å undersøke antakelser om læring og drøfte faglige problemstillinger, samt skolens samlede bidrag til elevenes sosiale kompetanse. Trygg
Læring Oslo vil være med oss videre og utvikle seg i retning av mer fellesskapende didaktisk, for åinvolvere og inkludere elevene våre i arbeidet med læring og trivsel.

Aktivitetsskolen og skolen samarbeider hver dag om elevene på 1.- 4. trinn. Vi vil i året som kommer strekke oss langt for at dette samarbeidet blir stadig tettere. Foresatte skal være trygge på at skole og AKS samarbeider tett, både faglig og sosialt.

Digitalisering i skolen aktualiseres ytterligere i de nye læreplanene. Skolen fortsetter derfor en gradvis
økt investering i utstyr som iPad og PC, men i et tempo som hindrer at vi sitter igjen med store samtidige utgifter, når utstyret må fornyes.

Kontorpersonale, vaktmester, AKS, renholdere, lærere, fagarbeidere og ledere. Sammen arbeider vi for at elevene våre skal oppleve en så god skolehverdag som mulig.

Tidlig, systematisk og tilpasset innsats til elevene på Nordstrand går som en rød tråd gjennom strategisk plan 2023. Nordstrand skole vil jobbe for å være et tydelig "vi" og strebe etter at lærere, assistenter og eksterne instanser samarbeider raust og saklig, og får til mer