Hovedseksjon

Strategisk plan

Nordstrand barneskole lærer for livet!

Skolens fane bærer ambisjonen om at ansatte og elever skal "lære å lære" i kjente og ukjent sammenhenger. Å lære for livet handler om evnen til å samarbeide, utforske, problemløse og skape nye løsninger. Å lære for livet handler også om å takle motgang og søke etter medgang. Skoleåret 2022-2023 vil Nordstrand skole arbeide videre med den nye læreplanen og fellesskapsperspektivet på sosial og faglig læring. Målet er å i enda større grad bruke elevstemmen og søke relevans i arbeidet med utvikling av elevenes kompetanse. 

Vi bryr oss, har klare forventninger og tror styrken ligger i et fellesskap der alle opplever faglig og sosial tilhørighet. Vi vil at alle elever skal føle seg betydningsfulle i sin klasse og trives på skolen.

 

Inkluderende praksis, elevmedvirkning og fellesskapene didaktikk er overskriftene. Skolens ansatte skal jobbe sammen om å oppnå kvalitet og utvikling på disse områdene. Løsningene finnes i et tettere profesjonsfellesskap

Når man setter fellesskapene sammen med didaktikk-begrepet, rettes fokus mot hvordan undervisningens mål, metoder og innhold kan samle elevene om et faglig innhold som «et felles tredje». I en fellesskapene didaktikk ønsker man at det faglige skal være det som elevene i en klasse er felles om, og at undervisningen er det felles meningsfulle omdreiningspunktet.  

Resultatene viser at det er gjennomgående et høyt faglig nivå blant elevene på Nordstrand skole. Vi har som mål at alle skal nå sitt potensiale. Det forutsetter at vi er gode til å tilpasse opplæringen ut fra den enkeltes behov og sørger for at elevene får medvirke og er aktive i egen læring. Hver dag skal elevene på Nordstrand få muligheten for å samarbeide med en eller flere om læring.

Nova (byomfattende spesialavdeling for elever med autismespekterforstyrrelser) og Vega

(mottaksklasse for nyankomne elever) er nystartede avdelinger på Nordstrand skole som på hver sin måte bidrar til et rausere fellesskap for alle. Skolens personale er flinke til å inkludere både inn i normalskolen og inn i spesialavdelingene.

Vi vil utvikle egen profesjonell kompetanse, slik at vi samlet sett kan gi et enda bedre tilrettelagt tilbud til elevene våre. Det innebærer at skolen vil prioritere å videreutvikle profesjonsfelleskapet vårt inne

områder av betydning for læring og trivsel. Sammen ønsker vi å undersøke antakelser om læring og drøfte faglige problemstillinger, samt skolens samlede bidrag til elevenes sosiale kompetanse. Trygg Læring Oslo vil være med oss videre og utvikle seg i retning av mer fellesskapene didaktisk, for å involvere og inkludere elevene våre i arbeidet med læring og trivsel.

Aktivitetsskolen og skolen samarbeider hver dag om elevene på 1.- 4. trinn. Vi vil i året som kommer strekke oss langt for at dette samarbeidet blir stadig tettere. Foresatte skal være trygge på at skole og AKS samarbeider tett, både faglig og sosialt.

Digitalisering i skolen aktualiseres ytterligere i de nye læreplanene. Skolen fortsetter derfor en gradvis økt investering i utstyr som iPad og PC, men i et tempo som hindrer at vi sitter igjen med store samtidige utgifter, når utstyret må fornyes.

Kontorpersonale, vaktmester, AKS, renholdere, lærere, assistenter og ledere. Sammen arbeider vi for at elevene våre skal oppleve en så god skolehverdag som mulig.

Tidlig, systematisk og tilpasset innsats til elevene på Nordstrand går som en rød tråd gjennom strategisk plan 2022. Nordstrand skole vil jobbe for å være et tydelig "Vi" og strebe etter at lærere, assistenter og eksterne instanser samarbeider raust og saklig, og får til mer.