Strategisk plan

Satsinger i 2020

Skolens fane bærer ambisjonen om at ansatte og elever skal "lære å lære" i kjente og ukjent sammenhenger. Å lære for livet handler om evnen til å samarbeide, problemløsning og skaping av nye løsninger. Å lære for livet handler også om å takle motgang og søke etter medgang.

Skoleåret 2020-2021 vil Nordstrand skole jobbe spesielt med å implementere ny læreplan og utvikle elevaktive læringsformer. Målet er å få til enda bedre tilpasset opplæring så alle elever når sitt beste. Vi heier på hverandre, har faglige ambisjoner og har mot til å prøve og feile.
Vi bryr oss, har klare forventninger og tror styrken ligger i et fellesskap der alle opplever faglig og sosial tilhørighet. Nysgjerrighet, engasjement og lærevillighet preger dyktige og motiverte ansatte og elever.

Byrådet er skoleeier og setter mål for skolene. Likevel er det et handlingsrom for hvordan dette omsettes i praksis på den enkelte skole. Vår strategi for kommende år vil konsentrere seg om noen få områder vi ønsker å spisse innsatsen mot. Det betyr ikke at vi ikke bruker tid på annet, men mye er allerede på drift og fortsetter som før.
Tilpasset opplæring, elevmedvirkning og trygg læring er overskriftene. Skolens ansatte skal jobbe sammen om å oppnå kvalitet og utvikling på disse områdene. Signalordet for dette er profesjonsfellesskap!


Resultatene viser at det er gjennomgående et høyt faglig nivå blant elevene på Nordstrand skole. Vi har som mål at alle skal nå sitt potensiale. Det forutsetter at vi er gode til å tilpasse opplæringen ut fra den enkeltes behov. Samtidig er vi en skole med et redusert elevgrunnlag, grunnet justeringer av skolegrensene. Det utfordrer oss til å bruke ressursene mer effektivt og målrettet.


Vi vil utvikle egen profesjonell kompetanse, slik at vi samlet sett kan gi et enda bedre tilrettelagt tilbud til elevene våre. Det innebærer at skolen vil prioritere å videreutvikle profesjonsfelleskapet vårt innen områder av betydning for læring og trivsel. Sammen ønsker vi å undersøke antakelser om læring og drøfte faglige problemstillinger, samt skolens samlede bidrag til elevenes sosiale kompetanse. Trygg Læring Oslo være med oss videre, for å involvere og inkludere elevene våre i arbeidet med læring og trivsel.
Aktivitetsskolen og skolen samarbeider hver dag om elevene på 1.- 4. trinn. Vi vil i årets som kommer strekke oss lengre for at dette samarbeidet blir stadig tettere. Foresatte skal være trygge på at skole og AKS samarbeider tett både faglig og sosialt.


Digitalisering i skolen aktualiseres ytterligere i de nye læreplanene. Skolen fortsetter derfor en gradvis økt investering i utstyr som iPad og PC, men i et tempo som hindrer at vi sitter igjen med store samtidige utgifter, når utstyret må fornyes. Parallelt er vi med i en satsing på bruk av micro:bit og bit:bot, begge verktøy til å forstå programmering bedre. Satsingen er i første omgang rettet mot 6. trinn, men erfaringer vil bli delt med flere trinn etter hvert.


Kontor, vaktmester, AKS, renholdere, lærere, assistenter, sosiallærere og ledere; sammen arbeider vi for at elevene våre skal oppleve en så god skolehverdag som mulig.
I år vil fagfornyelsen og de nye læreplanene være noe vi vil prioritere å bruke tid på. Her skal vi som personale sammen utfordre hverandre i hvordan vi skal forstå og bruke disse. Med læreplanene følger forventninger til at vi videreutvikler vår kompetanse innen allerede nevnte områder som profesjonsfellesskap og tilpasset opplæring, men også elevmedvirkning, elevaktiv læring og digital kompetanse. Elevene melder tilbake at de opplever stor grad av medvirkning i elevundersøkelsen, men vi tror at vi kan bli bedre på å gjøre elevene mer aktive i egen læring.


Nordstrand skole er aktiv i utvikling av samarbeidet med andre instanser, bla. gjennom prosjektet oslohjelpen i skolen, et prosjekt hvor skole, foresatte og deres barn kan få rask og tidlig hjelp.


Tidlig, systematisk og tilpasset innsats til elevene på Nordstrand går som en rød tråd gjennom strategisk plan 2020. Nordstrand skole vil jobbe for å være et tydelig "vi" og strebe etter at lærere, assistenter og eksterne instanser får til mer.