Strategisk plan

Vi arbeider for et læringsmiljø der alle trives og lærer ut fra egneforutsetninger. Grunnleggende ferdigheter ønsker vi skal være en naturlig del av fagene. Målet er å gi elevene et godt grunnlag for videre skolegang, slik at de kangjøre selvstendige valg som har betydning for senere yrkesvalg.

Nordstrand skoles strategi for 2018-2021

Resultater viser at det er gjennomgående et høyt faglig nivå blant elevene. Vi har som mål at alle skal nå sitt potensiale. Det forutsetter at vi er gode til å tilpasse opplæringen ut fra den enkeltes behov.

Samtidig er vi en skole med et redusert elevgrunnlag, grunnet justeringer av skolegrensene. Det utfordrer oss til å bruke ressursene mer effektivt og målrettet. Fremover vil vi derfor prioritere å utvikle egen profesjonell kompetanse, slik at vi samlet sett vil kunne gi et enda bedre tilrettelagt tilbud til elevene våre.

Det innebærer at skolen vil prioritere profesjonslæring innen områder av betydning for læring og trivsel. Skolen fortsetter derfor med arbeid med å utvikle egen kompetanse gjennom sammen å undersøke antakelser om læring og drøfte faglige problemstillinger, samt skolens samlete bidrag til elevenes sosiale kompetanse. I tillegg vil Trygg Læring Oslo og Mitt Valg være med oss videre, for å involvere og inkludere elevene våre i arbeidet med læring og trivsel.

Les skolens strategiske plan.