Strategisk plan

I Utdanningsetatens strategiske kart er brukerperspektivet overordnet og omfatter fire mål. Disse betegnes som hovedmål og er obligatoriske. Det er vesentlig for effekten av balansert målstyring at skolene i tillegg eventuelt vektlegger målene i de andre perspektivene, men disse målene er ikke obligatoriske. For 2017 har Nordstrand skole valgt to mål fra kvalitetsutvikling i tillegg. 

 • Læreplanen av 2006: Kunnskapsløftet - revidert senest høsten 2015.
 • Et nasjonalt og kommunalt kvalitetsvurderingssystem:
  • Nasjonale prøver (regning, lesing og engelsk lesing på 5. trinn)
  • Obligatoriske statlige kartleggingsprøver (lesing 1., 2. og 3. trinn, lesing engelsk 3. trinn, tallforståelse regneferdighet 1., 2. og 3. trinn, digitale ferdigheter 4. trinn)
  • Osloprøver (lesing 6. trinn, digital kompetanse 7. trinn, naturfag 4. trinn)
  • Overgangsprøver (lesing og regning 4. trinn 7. trinn)
  • Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse.

Skolens satsingsområder for 2017 er matematikk, vurdering for læring (VFL) og tilpasset opplæring.

Les skolens strategiske plan.