Trygge elever i et godt læringsmiljø

Glade skoleelever, illustrasjon

Retningslinjene kan leses i sin helhet i folderen "Trygge elever i et godt læringsmiljø".

Arbeidet for et trygt læringsmiljøet fritt for mobbing, vold og rasisme deles inn i tre faser;  forebygging, avdekking og håndtering.

Forebygging

Skolen har felles regler for orden og oppførsel som alle elever og ansatte må kjenne.

Trygg Læring Oslo (Skolemegling) er et systemtiltak som omfatter hele skolen. Hensikten er å lære elever å håndtere egne konflikter på en god måte.

"Det er mitt valg" er et undervisningsopplegg for utvikling av gode elev- og klassemiljø og forebyggende arbeid. Målet er å hjelpe elevene til å utvikle en positiv sosial atferd, bidra til personlig vekst og utvikling, samt sosial kompetanse med vekt på å ta ansvar for egne valg og handlinger.

Elevrådsrepresentanter kurses årlig i arbeid mot mobbing.Leder og nestleder i elevrådet sitter i skolemiljøutvalget, der elevenes psykososiale miljø står i fokus.

Alle klassene har klasseregler som lages med bakgrunn i skolens regler for orden og oppførsel. Det avholdes klassemøter regelmessig.

Kartlegginger, som for eksempel Elevundersøkelsen, gjennomføres årlig på alle trinn for å avdekke problematferd.

Lærerne gjennomfører elevsamtaler med fokus på trivsel, trygge rammer og klare forventninger. Disse samtalene kommer i tillegg til to utviklingsamtaler i løpet av skoleåret. God kontakt med hjemmet er en viktig forutsetning. 

Avdekking

Mobbing kjennetegnes ved tre forhold: negativ eller ondsinnet atferd, gjentas og foregår over tid og preges av ubalanse i styrkeforholdet mellom partene.

Alle ansatte på skolen PLIKTER å ta barn som klager på alvor, og ingen skal avvises.

Håndtering

Skolens tiltaksplan mot mobbing brukes for å håndtere mobbesaker. Den inneholder flere faser: Undersøkelse og observasjon, samtale med eleven og foreldrene til den som blir plaget, samtale med leven og foreldrene til den som mobber og sanksjoner mot den som mobber er tre viktige faser. I tillegg må mobbesituasjonen følges til den opphører.  I vanskelige saker vil det være nødvendig å søke råd og hjelp fra ekstern ekspertise som for eksempel PP-tjenesten.