Hovedseksjon

Trygge elever i et godt læringsmiljø

Retningslinjene kan leses i sin helhet i folderen "Trygge elever i et godt læringsmiljø".

Arbeidet for et trygt læringsmiljøet fritt for mobbing, vold og rasisme deles inn i tre faser;  forebygging, avdekking og håndtering.

Forebygging

Skolen har felles regler for orden og oppførsel som alle elever og ansatte må kjenne.

Trygg Læring Oslo (Skolemegling) er et systemtiltak som omfatter hele skolen. Hensikten er å lære elever å håndtere egne konflikter på en god måte.

Elevrådsrepresentanter kurses årlig i arbeid mot mobbing.Leder og nestleder i elevrådet sitter i skolemiljøutvalget, der elevenes psykososiale miljø står i fokus.

Alle klassene har klasseregler som lages med bakgrunn i skolens regler for orden og oppførsel. Det avholdes klassemøter regelmessig.

Kartlegginger, som for eksempel Elevundersøkelsen, gjennomføres årlig på alle trinn for å avdekke problematferd.

Lærerne gjennomfører elevsamtaler med fokus på trivsel, trygge rammer og klare forventninger. Disse samtalene kommer i tillegg til to utviklingsamtaler i løpet av skoleåret. God kontakt med hjemmet er en viktig forutsetning. 

Avdekking

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning.

Alle ansatte på skolen PLIKTER å ta barn som klager på alvor, og ingen skal avvises.

Håndtering

Skolens tiltaksplan mot mobbing brukes for å håndtere mobbesaker. Den inneholder flere faser: Undersøkelse og observasjon, samtale med eleven og foreldrene til den som blir plaget, samtale med leven og foreldrene til den som mobber og sanksjoner mot den som mobber er tre viktige faser. I tillegg må mobbesituasjonen følges til den opphører.  I vanskelige saker vil det være nødvendig å søke råd og hjelp fra ekstern ekspertise som for eksempel PP-tjenesten.

Målsetting

Målsetting for arbeidet med mobbing:

 

Tegning av skolen

 

Ingen skal utsettes for krenkende atferd.

Alle har rett til en skolehverdag som fremmer helse, trivsel og læring.

 

Mobbefri sone

Mobbing er brudd på Nordstrand skoles regler for orden og oppførsel. Reaksjoner ved mobbing er nedfelt i skolens reglement.

Regel nr. 7:

Skolen er mobbefri sone.

Vis god oppførsel og vær inkluderende! Dette er et felles ansvar – hver dag. Hensyn og respekt vises gjennom hva vi gjør og hva vi sier. Gjør noen urett mot andre, si ifra til en voksen!

Husk:

Nedsettende ord om andre er ikke lov.

Det er lov til å tro, tenke og mene forskjellig.

Vi ser ulike ut. Vi skal hver og en være stolte av oss selv og ikke tåle å bli ertet.

 

"Husk at det er barnets egenopplevelse som skal legges til grunn. Barnet har de samme rettighetene, uavhengig av hva rektor eller lærere måtte mene at et barn skal tåle. Det er hvordan barnet har det nå, som er avgjørende".

Anne Lindboe barneombud

 

                Trygg skole